ddd
 
 


   
      
    (01) ปืนลมขาเดี่ยว
    - Model : F30Y
    -ยิงประกบงานเฟอร์นิเจอร์
    -ใช้กับลวดยิง: F10-F30
                   
    (02) ปืนลมขาคู่
    - Model : 1013Y
    -ยิงประกบงานไม้,งานบุนวม
    -ใช้กับลวดยิง:1004J-1013J
                        
                   
    (03) ปืนลมขาคู่
    - Model : 1013J
    -ยิงประกบงานไม้,งานบุนวม
    -ใช้กับลวดยิง : 1004J-1013J
         
    (04) ปืนลมขาคู่
    - Model : 1022J
    -ยิงประกบงานไม้,งานบุนวม
    -ใช้กับลวดยิง:1004J-1022J
 
           
   
    (05) ปืนลมขาเดี่ยว
    - Model : F50
    -ยิงประกบงานเฟอร์นิเจอร์
    -ใช้กับลวดยิง : F10-F50
            
    (06) ปืนลมขาเดี่ยว
    - Model : P0622
    -ยิงประกบงานไม้,งานกรอปรูป
    -ใช้กับลวดยิง : P10-P22
             
   
    (07) ปืนลมขาคู่
    - Model : 1010F
    -ยิงประกบงานไม้,งานบุนวม
    -ใช้กับลวดยิง : 1004F-1010F
           
    (08) ปืนลมขาคู่
    - Model : 440KA
    -ยิงประกบงานไม้หรือโครงไม้
    -ใช้กับลวดยิง : K422-K440
            
                  
    (09) ปืนลมขาคู่
    - Model : 638RC
    -ยิงประกบงานไม้,ยึดสปริง
    -ใช้กับลวดยิง : 619-630
             
    (10) ปืนลมขาคู่
    - Model : N851
    -ยิงประกบงานไม้หรือโครงไม้
    -ใช้กับลวดยิง : 825-850
                
                 
    (11) ปืนลมขาคู่
    - Model : 422J
    -ยิงประกบงานเฟอร์นิเจอร์
    -ใช้กับลวดยิง : 406J-422J
             
    (12) ปืนลมขาคู่
    - Model : LU-9040
    -ยิงประกบงานไม้หรือโครงไม้
    -ใช้กับลวดยิง : K422-K440
           
               
    (13) ปืนลมขาเดี่ยว
    - Model : T50Y
    -ยิงประกบงานเฟอร์นิเจอร์
    -ใช้กับลวดยิง : T18-T50
               
    (14) ปืนลมตะปูคอนกรีต
    - Model : T2264
    -สำหรับงานตกแต่งภายใน
    -ใช้กับตะปู : ST18-ST64
            
          
    (15) ปืนลมขาคู่
    - Model : N951
    -ยิงประกบงานไม้หรือโครงไม้
    -ใช้กับลวดยิง : 922-950
         
    (16) ปืนลมขาคู่
    - Model : LU-951
    -ยิงประกบงานไม้หรือโครงไม้
    -ใช้กับลวดยิง : 922-950
                 
          
    (17) ปืนลมตะปูม้วน
    - Model : CN-57E
    -ทำพาเลทไม้
    -ใช้กับตะปูม้วน :18-57
         
    (18) ปืนลมตะปูม้วน
    - Model : CN-70E
    -ทำพาเลทไม้
    -ใช้กับตะปูม้วน : 18-70

           
    
    (19) ปืนลมตะปูม้วน
    - Model : CN-83E
    -ทำพาเลทไม้
    -ใช้กับตะปูม้วน :18-83
   
    (20) ปืนลมตะปูม้วน
    - Model : CN-90L
    -ทำพาเลทไม้
    -ใช้กับตะปูม้วน :18-90
                                       

    (21) ปืนยิง C-Ring
    - ยิงโซฟา
    - ยิงที่นอน
   
    (22) ปืนยิงคลิป
    Clinching Gun
    - ยิงโซฟา
    - ยิงที่นอน
               
                       
    (23) ปืนยิงV-Nail
    - งานทำกรอบรูป
    - งานทำขอบประตูและหน้าต่าง
    (24) ปืนยิงลิ้นจิ้งจก

    - Model: 3515
    - งานทำกรอบรูป
                                       
    (25) ปืนลมขาเดี่ยว
    - Model : P0630
    -ยิงประกบงานไม้,งานกรอปรูป
    -ใช้กับลวดยิง : P10-P30
    (26) ปืนยิงดี-ริง
   -Model: AD-02
   -สำหรับงาน  ทำ   
    ที่นอนสปริง

                  
    (27) ปืนลมขาคู่
    - Model : 638RC
    -ยิงประกบงานไม้,ยึดสปริง
    -ใช้กับลวดยิง : 619-630
             
    (28) ปืนลมขาคู่
    - Model : N851
    -ยิงประกบงานไม้หรือโครงไม้
    -ใช้กับลวดยิง : 825-850
                
                 
    (29) ปืนลมขาคู่
    - Model : 422J
    -ยิงประกบงานเฟอร์นิเจอร์
    -ใช้กับลวดยิง : 406J-422J
             
    (30) ปืนลมขาคู่
    - Model : LU-9040
    -ยิงประกบงานไม้หรือโครงไม้
    -ใช้กับลวดยิง : K422-K440
           
               
    (31) ปืนลมขาเดี่ยว
    - Model : T50Y
    -ยิงประกบงานเฟอร์นิเจอร์
    -ใช้กับลวดยิง : T18-T50
               
    (32) ปืนลมตะปูคอนกรีต
    - Model : T2264
    -สำหรับงานตกแต่งภายใน
    -ใช้กับตะปู : ST18-ST64
            
          
    (33) ปืนลมขาคู่
    - Model : N951
    -ยิงประกบงานไม้หรือโครงไม้
    -ใช้กับลวดยิง : 922-950
         
    (34) ปืนลมขาคู่
    - Model : LU-951
    -ยิงประกบงานไม้หรือโครงไม้
    -ใช้กับลวดยิง : 922-950
                 
          
    (35) ปืนลมตะปูม้วน
    - Model : CN-57E
    -ทำพาเลทไม้
    -ใช้กับตะปูม้วน :18-57
         
    (36) ปืนลมตะปูม้วน
    - Model : CN-70E
    -ทำพาเลทไม้
    -ใช้กับตะปูม้วน : 18-70
           
    
    (37) ปืนลมตะปูม้วน
    - Model : CN-83E
    -ทำพาเลทไม้
    -ใช้กับตะปูม้วน :18-83
   
    (38) ปืนลมตะปูม้วน
    - Model : CN-90L
    -ทำพาเลทไม้
    -ใช้กับตะปูม้วน :18-90

    (39) ปืนยิง C-Ring
    - ยิงโซฟา
    - ยิงที่นอน
   
    (40) ปืนยิงคลิป
    Clinching Gun
    - ยิงโซฟา
    - ยิงที่นอน
                                       
    (41) ปืนยิงV-Nail
    - งานทำกรอบรูป
    - งานทำขอบประตูและหน้าต่าง
    (42) ปืนยิงลิ้นจิ้งจก
    - Model: 4515
    - งานทำกรอบรูป
    (43) ปืนลมขาเดี่ยว
    - Model : P0630
    -ยิงประกบงานไม้,งานกรอปรูป
    -ใช้กับลวดยิง : P10-P30
    (44) เครื่องเจียลม
    - Model : 31440
    -สำหรับขัดไม้     
    -ขัดอลูมิเนียม
         
   
    (45) เครื่องเจียลม
    - Model : 31220
    -สำหรับขัดไม้     
    -ขัดอลูมิเนียม


    (46)เครื่องเจียลม
     - Model: 31310
     - สำหรับขัดไม้
     - ขัดอลูมิเนียม
    

            

     (47) เครื่องเจียลม
     -Model: 638A
     -สำหรับขัดไม้
     -ขัดอลูมิเนียม

      (48)เครื่องเจียลม
     - Model: WS-638AL
     -สำหรับขัดไม้
     -ขัดอลูมิเนียม

 
   (49)เครื่องเจียลม
     - Model:30320 E
     - สำหรับขัดไม้
     - ขัดอลูมิเนียม

      (50)เครื่องเจียปากกา
      - Model: SM-210A
      - สำหรับขัดงานไม้
      - ขัดอลูมิเนียม
             
                         
    (51)ชุดเครื่องเจียลม
     - Model:31229E
     - สำหรับขัดไม้
     - ขัดอลูมิเนียม


    
     (52)ชุดเครื่องเจียลม
     - Model:31319 E
     - สำหรับขัดงานไม้
     - ขัดอลูมิเนียม


     
Current Pageid = 7